Legal notice

Force majeure

Wesomnia AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.