Privacy Policy

Tack för att du handlar hos Wesomnia och för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom denna Integritetspolicy. Vår målsättning är att du, efter att ha läst denna policy, ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vår behandling av personuppgifter till fullo sker i enlighet med gällande lagstiftning och då främst den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från och med den 25 maj, 2018


För vem och vad gäller policyn?

Denna Integritetspolicy gäller samtliga kunder och besökare på Wesomnias hemsida och reglerar hur Wesomnia samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna leverera våra produkter. Personuppgifter utgörs av all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Behandling av personuppgifter innefattar varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna.

Wesomnia som personuppgiftsansvarig

Wesomnia AB (org.nr. 556535-1722) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Behandling av personuppgifter

4.1 Wesomnia behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vår främsta grund för att behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig angående användning av våra tjänster och köp av våra produkter.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av ett avtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Detta innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dock endast dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in?
När du besöker Wesomnias hemsida samt när du kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress och telefonnummer.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till att du använder våra tjänster kommer att behandlas av Wesomnia, eller våra samarbetspartners, för följande ändamål:

  • För att vi ska kunna kommunicera med dig, exempelvis för att möjliggöra kundvård och kundservice, vid kontakt via telefon och epost samt genom våra konton i sociala medier.
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via epost, som du givetvis kan avregistrera dig ifrån via en länk i varje separat utskick.
  • För att behandla eventuella betalningar, reklamationer och returer.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast under den period som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Wesomnia kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa något gällande lagkrav.

Wesomnia sparar uppgifter om dig som användare i högst 12 månader efter det att du senast beställt någon av våra produkter eller på annat sätt interagerat med våra tjänster.

Våra åtgärder för att skydda dina personuppgifter

Vi på Wesomnia arbetar löpande för att säkerställa att vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

När delar vi med oss av personuppgifter?

Wesomnia kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Personuppgifter kan komma att lämnas vidare till exempelvis underleverantörer och samarbetspartners, om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av våra produkter eller tjänster.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Dina rättigheter

Wesomnia ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Wesomnia kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller på annat vis missvisande.
Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter.

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att antingen avregistrera dig direkt i varje specifikt epostmeddelande, alternativt skicka ett mail till kundtjanst@wesomnia.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du också möjlighet att anmäla vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakt

Wesomnia AB (org.nr. 556535-1722) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Wesomnia AB
Box 124
133 36 Saltsjöbaden

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende.